Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op door LAVG aangeboden opleidingen / cursussen


BEGRIPPENLIJST

1. LAVG: Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders BV, bij besluit van de Nederlandse Orde Van Advocaten d.d. (DATUM) geaccrediteerd als erkende opleidingsinstelling zoals genoemd in artikel 17 eerste lid van de regeling op de Advocatuur, statutair gevestigd te Groningen aan de Van Elmptstraat 16-1

2. Deelnemer: een ieder die zich heeft ingeschreven of heeft deelgenomen voor een door LAVG aangeboden cursus

Artikel 1. Inschrijving
Inschrijving voor een cursus kan zowel schriftelijk als digitaal door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen of te mailen naar LAVG, dan wel het digitale inschrijfformulier middels de website www.lavgopleidingen.nl in te vullen en te verzenden. Na ontvangst van het (digitale) inschrijfformulier ontvangt de deelnemer van LAVG de bevestiging van de inschrijving, een routebeschrijving en een factuur. Indien mogelijk ontvangt de deelnemer gelijktijdig een digitale versie van het cursusmateriaal. Om de kwaliteit van de cursus te waarborgen is voor iedere cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Een deelnemer ontvangt tijdig bericht wanneer hij/zij niet kan worden geplaatst. LAVG behoudt zich het recht voor een inschrijving door een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 2. Tarieven en betaling
De door LAVG gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en worden derhalve met het geldende omzetbelastingpercentage verhoogd. Tenzij bij de cursus anders aangegeven, is het cursustarief inclusief cursusmateriaal, consumpties en de aanvraag en toezending van het Certificaat van deelname c.q. de aanvraag en verstrekking van PO/PE punten door de Nederlandse Orde Van Advocaten. Betaling van het door een deelnemer aan LAVG verschuldigde cursusgeld dient te geschieden binnen twee weken na verzending van de factuur en in elk geval voor de cursusdatum. Bij niet-tijdige betaling wordt aan de deelnemer wettelijke rente in rekening gebracht. Tevens komen alle kosten veroorzaakt door gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de totale vordering, vermeerderd met wettelijke rente, te bedragen. Het Certificaat van deelname c.q de verstrekte PO/PE punten worden de deelnemers toegezonden resp. toegekend nadat het cursusgeld door LAVG is ontvangen en de deelnemer daadwerkelijk aan de cursus heeft deelgenomen. Ongeacht eventuele afspraken tussen de deelnemer en zijn/haar werkgever, acht LAVG de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Artikel 3. Certificaat van deelname en verstrekking van PO/PE punten
Deelnemers krijgen automatisch een Certificaat van deelname c.q. de verstrekte PO/PE punten door LAVG toegestuurd resp. via LAVG toegekend nadat betaling is ontvangen en de deelnemer daadwerkelijk (een gedeelte van)  de cursus heeft gevolgd. . De puntentoekenning vindt plaats met inachtneming van de door de NOvA, gestelde voorwaarden waaronder een aanwezigheidscontrole.

Zowel bij aankomst bij als vertrek van de cursus dient men zich te melden en de presentielijst te tekenen. De verantwoording voor het tekenen van de presentielijst ligt te allen tijde bij de deelnemer zelf.  Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat gedeeltelijke afwezigheid gedurende de cursus kan leiden tot aftrek van PO/PE punten voor het aantal uren dat men afwezig is geweest. Gedeeltelijke afwezigheid resulteert nimmer in restitutie van het verschuldigde cursusgeld.

Artikel 4. Annulering
Annulering door een deelnemer van zijn/haar deelname aan een cursus is uitsluitend rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk geschiedt. Bij verhindering van een deelnemer of het niet deelnemen aan een cursus door een deelnemer zonder annulering, is de deelnemer het gehele inschrijfgeld aan LAVG verschuldigd.

Annuleringskosten
- annulering tot 4 weken voor cursusdatum is kosteloos;
- bij annulering van 4 tot 2 weken voor cursusdatum is 50% van het volledige cursusgeld verschuldigd;
- bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen. Ingeval een deelnemer niet in staat is een cursus bij te wonen is hij/zij bevoegd een vervanger aan de cursus te laten deelnemen. Aan deze vervanging zijn geen extra kosten, maar wel voorwaarden verbonden. Vervanging dient schriftelijk aan LAVG te worden doorgegeven. De oorspronkelijke deelnemer blijft het cursusgeld verschuldigd. De vervanger tekent de presentielijst met zijn / haar eigen naam.

Artikel 5. Annulering en wijzigingen door LAVG
LAVG is bevoegd onder omstandigheden een cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Te denken valt hierbij aan de volgende omstandigheden: een onvoldoende aantal inschrijvingen, bijzondere onvoorziene omstandigheden zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere docenten en ziekte van deelnemers of docenten, het plotseling niet beschikbaar zijn van een cursuslocatie. Dit betreft geen limitatieve opsomming. LAVG zal indien mogelijk deelnemers hier tijdig van op de hoogte stellen. In deze gevallen heeft de LAVG het recht de cursus op een nader te bepalen datum en locatie aan te bieden. Indien deze mogelijkheid niet binnen twee maanden na oorspronkelijke cursusdatum kan plaatsvinden, heeft de deelnemer het recht na schriftelijke kennisgeving hiervan aan LAVG zijn/haar deelname kosteloos te annuleren. LAVG zal in verband met de cursus van de deelnemer ontvangen bedragen per omgaande aan de deelnemer retourneren. LAVG houdt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen. LAVG zal indien mogelijk de deelnemers daarover tijdig informeren. Dit resulteert nimmer in terugbetaling van (een gedeelte van) het verschuldigde cursusgeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
LAVG streeft naar het leveren van cursussen die zowel inhoudelijk als organisatorisch voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het is echter niet uit te sluiten dat, ondanks dit streven in voorkomende gevallen in het ter beschikking gestelde schriftelijke materiaal of door de docent, tijdens de cursus foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt. LAVG, noch de docent, noch de organisatie waarmee LAVG de betreffende cursus organiseert, aanvaardt hiervoor enige aansprakelijkheid. Dit beding is tevens ten behoeve van de betreffende docent en de betreffende organisatie opgenomen. Dit beding zal niet worden ingeroepen wanneer de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LAVG.

Artikel 7. Auteursrecht
LAVG c.q. de bij of voor LAVG werkzame en ingehuurde  auteurs van door LAVG aan de deelnemers ter beschikking gesteld cursusmateriaal behouden het daarop rustend recht van intellectuele eigendom. Deelnemers en anderen is het behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur niet toegestaan het ter beschikking gestelde cursusmateriaal te kopiëren of te verspreiden.

Artikel 8. Toepasselijkheid recht en geschillenregeling
Op alle opdrachten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij LAVG de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de opdrachtgever.

Artikel 9. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden LAVG hebben uitsluitend betrekking op opleidingen, trainingen en cursussen zoals georganiseerd door LAVG.

NOvA erkend opleidingsinstituut

Meer informatie

Wij geven cursussen op de volgende locaties:

  • Amsterdam
  • Breda
  • Westerbork
  • Groningen
Meer informatie over de cursussen